Najnovšie:

4. Výstupy / Certifikácia

Výstupné správy pozostávajú z výsledkov jednotlivých aktivít, ktoré hodnotiteľ interpretuje a odporúča rozvojové plány. Súčasťou výstupných správ môžu byť aj grafické reporty ( ak ich absolvovaná aktivity podporuje).

 LearningDashboard1

EDUTEST ®
grafické a dátové reporty

Základné generické správy, ktoré obsahujú kompletné záznamy o aktivitách účastníka vo vzdelávacom systémeme, výsledky testov a pod. Súčasťou je aj osvedčenie o absolvovaní aktivít.

 feedback

EDUTEST ®
individualizované správy

Individualizované správy pokrývajú vopred zadefinované kritériá a pripravuje ich vždy odborný konzultant na základe individuálneho posúdenia účastníka. Súčasťou je aj osvedčenie o absolvovaní aktivít.

 tester

EDUTEST ®
odborná certifikácia

V prípade absolvovania odborných testov a hodnotených skúšok účastník získava Certifikát o úspešnom odbornom testovaní. Podmienkou je účasť na odbornom testovaní (vylučujeme možnosť realizovania na diaľku).