Najnovšie:

2. Vzdelávanie / Kompetenčné batérie

BAT1: OSOBNOSŤ
Typológia, pracovný štýl, motivácia, EMI

Vzdelávacie aplikácie v tejto oblasti sú zamerané na spoznávanie teórie a praxe motivácie osôb, spoznávanie problematiky emocionálnej a osobnostnej typológie. Táto kompetencia pomôže účastníkom lepšie pochopiť správanie sa ľudí, vzťahy a postoje ostatných, čo výrazne prispieva k poznaniu a akceptovaniu jedinečností a individualít ľudí vo svojom okolí. Výrazný je vplyv nielen v pracovnej ale aj osobnej oblasti.

BAT1 Obsahy
 BAT1osobnost Motivácia a proaktivita
Základný vzdelávací modul – komplexná problematika motivácie, teória a prax motivácie + test vedomostí

Emocionálna inteligencia a typológia osobnosti
Elearningový kurz, zameraný na sebaspoznávanie a spoznávanie ľudí vo svojom okolí, spoznávanie osobnostných typov a čŕt, ktoré nám pomôžu lepšie porozumieť a pochopiť kolegov, obchodných a pracovných partnerov a udržiavať s nimi dobré pracovné vzťahy + test vedomostí

BAT2: KOMUNIKÁCIA
Komunikačné zručnosti, sociálne kompetencie, etiketa, vystupovanie, prezentovanie

Komunikácia je kľúčová kompetencia prakticky pre kohokoľvek – v pracovnej aj osobnej sfére. I napriek masívnej ponuke školení a kurzov sa v praxi stále stretávame s neprofesionálnou komunikáciou, nevhodným vystupovaním a neznalosťou základných pravidiel spoločenskej a obchodnej etikety. Táto batéria poskytuje štandardizované informácie a zručnosti naozaj pre všetkých. Podrobne vás oboznámi s teóriou aj praxou v komunikácii a poskytuje priestor pre opakovanie, priebežné testovanie aj trénovanie týchto zručností na praktických simuláciách.

BAT 2: Obsahy
komunikacia

Komunikačné zručnosti
Základný vzdelávací modul – kompletná teória a prax – komunikácia verbálna, neverbálna, manažérska, komunikačné bariéry + testy vedomostí.

Spoločenská a osobná etiketa vo firme
Spoznajte pravidlá spoločenskej a firemnej etikety na pracoviskách, v pracovných vzťahoch a nadobudnite istotu v komunikačných interakciách.

Prezentačné zručnosti, vzdelávanie
Schopnosť prezentovať samého seba, svoje myšlienky a nápady, je nevyhnutná v mnohých pracovných oblastiach a pozíciach. Naučte sa to!

  • Príprava prezentačných obsahov a podkladov
  • Osobná príprava,
  • Zásady prezentácie,
  • Praktický nácvik

BAT3: SEBARIADENIE
Manažment stresu, práce a voľného času

Cieľom vzdelávania v tejto batérii je spoznávanie stresových faktorov v pracovných situáciách, zvládanie organizačných a časových tlakov, efektívne sebariadenie a sebadisciplína v pracovných pozíciách. Zároveň sa naučíte naplánovať si manažment voľného času, ktorý k práci neodmysliteľne patrí.

BAT 3: Obsahy
timemanagement

Time management a management stresu
Základný vzdelávací modul – teória organizovania času a práce, vyhýbanie sa stresovým faktorom + test vedomostí.

Voľný čas
Voľný čas patrí neodmysliteľne k práci. Oddychovať môžete aktívne aj pasívne. Naberáte mentálne sily, chuť a novú motiváciu – nepodceňujte management voľného času!

Testy úrovne zvládania stresu
Šesť testov a dotazníkov, ktorých rozbor a interpretácia pomáha riešiť problémy s rôznymi situáciami a tlakom v pracovných prostrediach. Výrazný posun aj pre osobnú sféru.

BAT4: KARIÉRA
Pracovné pohovory, osobný branding, celoživotné vzdelávanie

Cieľom týchto aktivít je komplexná príprava osôb na rôzne zmeny v pracovnej oblasti – napríklad rekvalifikácia, pracovný postup alebo prestup, profesionálna príprava na pracovné pohovory, kariérny rozvoj pre zamestnaných, nezamestaných, absolventov a podobne.

BAT 4: Dostupné obsahy
jazyky

Princípy sebarozvoja a celoživotného vzdelávania
Motivačné prednášky, zamerané na pochopenie súčasných trendov a požiadaviek na jednotlivcov v pracovnej a osobnej oblasti, definícia a rozvoj kľúčových kompetencií v súlade s pracovnými a vzdelávacími politikami SR a EÚ.

Pracovné pohovory a personalisti – komplexné kariérne vzdelávanie pre zamestnaných, nezamestnaných a absolventov – vstup na pracovný trh, príprava na pracovné pohovory, tréningy otázok personalistov, testy…

Firemné kultúry – spoznajte podrobnejšie firemné prostredia, spôsoby ich riadenia, aby ste sa dokázali lepšie prispôsobiť (adaptovať) na konkrétnu firmu a jej kultúru, najmä vo vstupných fázach nového zamestnania.

BAT5: IT KOMPETENCIE
Komplexné digitálne zručnosti, vizuálna komunikácia

Cieľom tejto batérie je pokytnúť všetky dôležité vedomosti a zručnosti spojené s poznaním a používaním informačných technológií, kancelárskych a grafických softvérov a ostatného technického vybavenia. Zároveň ponúka praktické vzdelávacie programy k rozvoju administratívnych a zamestnaneckých zručností – takzvaných zamestnaneckých skillsetov.  Komplexné testovanie v odboroch základy IT, používanie PC, komplet MS Office, grafika, multimédiá, vizuálna komunikácia.

BAT 5: Dostupné obsahy
administrativa

Základy počítačov a počítačových technológií
Dvojmodulvoý vzdelávací kurz, pomocou ktorého si doplníte vedomosti zo základov počítačov a digitálnych technológií a digitálnych kompetencií

Počítačová grafika, dizajn, vizuálna komunikácia
Skupina kurzov, zameraná na získanie dôležitých poznatkov v oblasti počítačovej grafiky, grafickej úpravy firemných materiálov a písomností, tvorby a správy firemných webstránok, zásad pri dizajnovaní a práci v digitálnom svete.

MS Word, Excel, PowerPoint, Access
Inštruktážne videokurzy v slovenčine pre získanie vedomostí a zručností v práci s kancelárskymi aplikáciami

Testy a úlohy

Excel, PowerPoint – sada pracovných úloh a testov, ktoré overujú vedomosti a zručnosti v práci s dôležitými kancelárskymi aplikáciami

Testy: internet a www – (7 testov) – Podrobné overenie odbornej úrovne a zdatnosti v oblasti počítačových terminológií

Ďalšie podrobné kurzy a vzdelávanie v oblasti digitálneho dizajnu a multimédií nájdete na našej projektovej webstránke mLEARNING SK – www.mlearning.sk

BAT6: OBČIANSKE VZDELÁVANIE
Fungovanie spoločnosti, osveta

BAT 6: Dostupné obsahy
motivacia

Psychohygiena internetu a sociálnych sietí – hoax

Na tomto kurze sa oboznámite s problematikou používania sociálnych sietí a internetu, najmä ako spoznať a odhaliť dezinformácie (tzv.  hoaxy), škodlivé a protizákonné informácie a zároveň preniknúť pod povrch, pod ktorým ich šíritelia vyrábajú. Účastníci sa naučia rozvíjať vlastné kritické myslenie, vytvárať si vlastné názory, orientovať sa v prostredí internetu a používať účinné techniky ako viaczdrojové overovanie, rešerše  a ďalšie.

Fašizmus a extrémizmus kedysi a dnes

Kurz, ktorý účastníkov prevedie históriou a súčasnosťou xenofóbneho myslenia – rasizmus, fašizmus, nacionalizmus a ďalšie extrémistické prejavy. Účastníci spoznajú históriu aj súčasnosť týchto prúdov a ich subkultúr, naučia sa otvárať si svoje osobné myšlienkové obzory, vnímať mnohotvárnosť a zároveň jedinečnosť sveta a celkovým spôsobom ho chápať ako príležitosť pre všetkých.

Ďalšie kurzy a témy priebežne do batérii dopĺňame.