Najnovšie:

Prečo sú dôležité kľúčové kompetencie na strane jednotlivca

Úspech každej modernej firmy je daný súčinom osobnej výkonnosti jednotlivcov a dobrého manažovania firmy. Možno je táto formulka akoby trochu zjednodušená – veď v oboch pilieroch sa skrýva množstvo problematík – ale domnievam sa, že v konceptuálnom rámci platí.

Problematikám riadenia firmy, personalistiky, manažmentu a všetkých súvisiacich procesov ,,na strane firmy“ sa venuje množstvo rozvojových projektov, na trhu existuje rozsiahla ponuka vzdelávacích programov a každá organizácia si môže vybrať z nepreberných ponúk vzdelávacích, poradenských a konzultačných firiem.

O dosť menej aktivít je však v ponuke v oblastiach ,,na strane jednotlivca“.  Je tomu tak z jednoduchého dôvodu – vedenia firiem sa ťažiskovo sústreďujú najmä na zlepšovanie výkonu firiem a jej procesov a rozvoj jednotlivca je  defacto iba v súčinnom efekte. A to je domnievam sa škoda.

EDUTEST systems je naproti tomu andragogický program kľúčovo orientovaný na stranu jednotlivca. Andragogický znamená, že poskytuje celú škálu diagnostických, vzdelávacích a poradenských aktivít pre rozvoj každého jednotlivca tak, aby dobre fungoval v pracovných prostrediach, ale aj osobnom živote. Obe oblasti – pracovný a súkromný život – sú v realite jednotlivca prepojené omnoho užšie, než si častokrát v praxi uvedomujeme. Následne sa dokážu optimálne napojiť aj na tie firemné a poskytovať priamy úžitok.

Andragogické programy učia jednotlivcov spoznávať samých seba a chápať tak ľudí vo svojom okolí. Učia teda rozumieť sebe a tým aj svetu. Andragogické programy môžu mať výrazný motivačný akcent, učia dnešným aj budúcim trendom, potrebám integrácie a istého súzvuku so spoločnosťou a jej potrebami. Nemenej dôležitý však môže byť aj edukačný rozvoj v oblasti definovania a rozvíjania kľúčových kompetencií – napríklad komunikácie, motivácie, time manažmentu, IT zručností, jazykov a podobne. Andragogické programy teda v najširšom merítku vnímame ako celková adaptáciu osobnosti na procesy a pravidlá dnešnej spoločnosti a firmy a v užšom význame aj ako vzdelávacie programy.

Isteže, ide o pomerne široké problematiky pre procesy na strane jednotlivca. Aj preto – ak má mať andragogický program skutočnú efektivitu – musí ponúkať široké oblasti rozvoja a vzdelávania tak z hľadiska obsahu, ako aj flexibilné metódy z hľadiska organizačného a realizačného. Preto sme EDUTEST systems postavili na kombinácií rôznych komponentov, prístupov a aktivít. EDUTEST systems ako rámec tak vytvára akčné pole pre ich ľubovoľnú kombináciu a výstavbu na mieru, pričom sa stále drží univerzálnej línie a postupnosti pre rozvoj na strane jednotlivca. Je to skvelé však?

Viac informácií k našim programom vám radi poskytneme na konzultačnom stretnutí, alebo tel. 0948 203 003.

Komentár