Licenčné podmienky

EDUTEST(r) systems (Premdmet licencie) je moderný interaktívny systém testov a tréningov, určených pre rozvoj a vzdelávanie zamestnancov vo všetkých dôležitých personálnych a odborných kompetenciách, ktoré priamo vplývajú na kvalitu ich práce, výkonnosť, motiváciu, dobré vzťahy s kolegami, ale aj celkovú schopnosť prinášať v zamestnaní efektivitu, proaktivitu, spokojných klientov a peniaze. EDUTEST(r) systems je zostavený zo šiestich batérií, v ktorých sa nachádzajú digitálne vzdelávacie obsahy- tréningy, testy, elearningové kurzy a ďalšie materiály, s napojením na systém riadeného vzdelávania a testovania. Tieto digitálne služby kombinujeme podľa potreby klienta s osobnými konzultáciami, koučingom, poradenstvom a celkové výsledky aktivít generujeme ako dátové, grafické reporty a odporúčacie správy. EDUTEST systems ako celok poskytuje prakticky neobmedzenú variabilitu a efektivitu pri rozvoji a vzdelávaní.

Dodávateľ:
Dodávateľom a prevádzkovateľom služby EDUTEST(r) systems je spoločnosť Andromedia SK, s.r.o. Košice, IČO 46819738, DIČ: 2023594716. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať vzdelávací portál a jeho obsahy zmluvným spôsobom, na základe zvolenej licencie. Zároveň sa Dodávateľ zaväzuje poskytovať plnú technickú podporu pri prípadných problémoch s používaním portálu a celkovo byť súčinný a nápomocný každému Objednávateľovi, aby mohol používať produkt. Reklamačné podmienky sa riadia platnými obchodnými predpismi SR.

Objednávateľ / Používateľ:
Objednávateľom a Používateľom predmetu je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si z vlastného záujmu zakúpila niektorý zvolený typ licenčného prístupu k používaniu portálu EDUTEST(r) systems a jeho vzdelávacích obsahov (Licenčná objednávka).
Objednávateľ / Používateľ svojim podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s licenčnými a obchodnými podmienkami prevádzkovateľa portálu EDUTEST(r) systems a jej používania. V plnej miere s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich rešpektovať. V prípade ich porušenia si je Objednávateľ / Používateľ vedomý možných právnych a finančných dôsledkov.

Oprávnenia pre individuálne licencie (osoby, jednotlivci):
Platnosť licencie je 3 mesiace od dátumu aktivácie v systéme, plný prístup 24 hodín denne počas tejto doby, oprávnený je prístup jednej osoby (Používateľa alebo Objednávateľa). Používanie obsahov výlučne online v systéme EDUTEST(r) systems, na osobnom zariadení (počítač, tablet, smartfón a pod.), bez možnosti premietania, poskytovania prístupu iným osobám, či inej formy používania.

Oprávnenia pre firemné a organizačné licencie (živnostníci a právnické osoby):
Platnosť licencie trvá 3 mesiace alebo jeden kalendárny rok od dátumu aktivácie v systéme EDUTEST(r) systems. Plný prístup 24 hodín denne počas tejto doby. Oprávnený je prístup Objednávateľa / Používateľa a jeho žiakov (klientov autoškoly). Používanie obsahov výlučne v online systéme EDUTEST(r) systems + oprávnenie premietať obsahy Objednávateľom / Používateľom  pomocou projektoru počas výcviku v učebni (bez možnosti sťahovať obsahy offline). Objednávateľ / Používateľ vo forme živnostníckej a právnickej osoby je povinný neodkladne poskytnúť Dodávateľovi informáciu o každom novom oprávnenom užívateľovi  (klientovi autoškoly) pre účely štatistickej evidencie (meno a priezvisko, mesto (obec), platný email).  

Každý Objednávateľ / Používateľ portálu eAUTOŠKOLA.sk a jeho obsahov si je vedomý najmä týchto povinností:

- Dôrazne upozorňujeme Objednávateľov (Používateľov) EDUTEST(r) systems, aby sa nepokúšali neoprávnene sťahovať, kopírovať, neoprávnene premietať, šíriť na nosičoch, alebo inak protiprávne používať obsahy z tohto portálu v žiadnej forme a žiadnym spôsobom. Všetky dostupné obsahy umiestnené priamo na portáli EDUTEST(r) systems sú chránené obchodným a autorským platným právom SR ako audiovizuálne diela a v prípade ich porušenia je Dodávateľ služby oprávnený pozastaviť licenčný prístup pre takého Objednávateľa / Používateľa, ktorý je dôvodne podozrivý, že tieto ustanovenia porušil. Dodávateľ následne získa isté informácie z bezprostrednej histórie systému EDUTEST(r) systems, pomocou ktorých je možné identifikovať Objednávateľa / Používateľa, ktorý neoprávnené manipulácie s elektronickými obsahmi a celým portálom umožnil, alebo vykonal a rovnako tak neoprávnených prístupcov.
- Rovnako tak žiadame užívateľov EDUTEST(r) systems, aby svoje prístupové údaje používali IBA ONI SAMI - teda iba ako jediný oprávnený Objednávateľ / Používateľ a neposkytovali ich tretím osobám, alebo osobám mimo uzavretej licencie, inak sa vystavujú nebezpečenstvu trestného konania a vysokej finančnej pokute.

Záverečné ustanovenie
Používanie EDUTEST(r) systems sa riadi všetkými občianskymi, obchodnými a autorskými platnými právnymi predpismi SR, ak nie sú uvedené v tomto dokumente výslovne inak. Každý užívateľ portálu EDUTEST(r) systems - individuálny klient, firma alebo iná organizácia - sú povinní dodržiavať ustanovenia spomínaných zákonov, používať produkt čestne, v súlade s dobrými mravmi a za dohodnutých podmienok.
Každý Objednávateľ (Používateľ) prehlasuje, že si obsah tohto dokumentu a licenčných podmienok prečítal, rozumie mu a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisuje.

Dôležité upozornenie:
Portál EDUTEST(r) systems používa na niektorých svojich miestach materiály z verejne dostupných zdrojov, alebo odkazuje na ne priamo zo svojho vzdelávacieho prostredia. Vzhľadom k tomu, že všeobecná miera kopírovania a používania obsahov umiestnených na internete je natoľko rozsiahla, že nám neumožnilo vždy a za každých okolností identifikovať autora obsahu, mohlo sa stať, že sme neúmyselne použili materiál, na ktorý si môže uplatňovať autorský nárok tretia strana. Ak ste majiteľom takéhoto obsahu a chcete si vysporiadať jeho používanie, neodkladne nás kontaktujte na tel. 0944 609 476, aby sme dali veci do poriadku. Ceníme si slobodu internetu, ale na druhej strane si ctíme aj autorské zákony a právo. Ďakujeme vopred za pochopenie.

VIAC INFO:

Jaroslav Verlík
konzultant pre rozvoj a vzdelávanie
eLearning / mLearning specialist 
tel. 0944 609 476
email: info@edutest.sk

Posledná zmena: Nedeľa, 19 október 2014, 14:12