Najnovšie:

Kurzy KOMPAS+

Ak ste nezamestnaní a evidovaní na Úrade práce ako Uchádzači o zamestnanie, máte vek do 29. rokov a radi by ste absolvovali naše poradenské a vzdelávacie programy EDUTESTu, od 1.8.2017 je možné, aby ste tieto aktivity absolvovali u nás, pričom Úrad práce vám v prípade schválenia tohto vzdelávania preplatí kompletné kurzovné, cestovné a stravné náklady v plnej výške.

Pokyny pre účastníkov cez projekt KOMPAS+

Nižšie sme pre vás pripravili elektronický vyplňovateľný formulár PDF, ktorý obsahuje všetky oficiálne tlačivá od úradu práce, ktoré potrebujete vyplniť pre podanie žiadosti o preplatenie rekvalifikácie. Preplatenie cez projekt KOMPAS+ úradom práce je v prípade schválenia aktivity vo výške 100 %.

 • Stiahnite si elektronicky vyplňovateľnú prihlášku:
  >> Tlačivo pożiadavky KOMPAS+ (PDF e-formulár)
  (pozn: tlačivo je už aktualizované  od 01.08.2017)
 • V časti A vyplňte vaše údaje a pošlite nám celý dokument ako bežnú prílohu na emailovú adresu: info@edutest.sk.
 • V časti B vám prihlášku potvrdíme, opečiatkujeme a doplníme údaje o najbližšom termíne konania. Zašleme vám ju vytlačenú klasickou poštou na papieri.
 • Celé tlačivo prihlášky odovzdáte na vašom Úrade práce pre schvaľovanie.

>> Infoletak UPSVAR KOMPAS+ (PDF)

Ak potrebujete poradiť, kedykoľvek nás kontaktujte:
Tel. 0948 203 003 (v prípade nezdvihnutia vzdelávame!)
Mail: info@edutest.sk


Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečuje poskytovanie príspevkov súvisiacich s realizáciou kompetenčných kurzov uchádzačom o zamestnanie.

Uchádzač o zamestnanie si s ohľadom na posilňovanie kľúčových kompetencií zameraných na prípravu na uplatnenie sa na trhu práce môže zvoliť kompetenčný kurz, o ktorý má záujem a poskytovateľa kompetenčného kurzu, ktorý kompetenčný kurz zrealizuje.  

Kompetenčný kurz je príprava uchádzača o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnúť vybrané kľúčové kompetencie v kompetenčnom kurze, ktorý zrealizuje poskytovateľ kompetenčného kurzu, ktorého si vybral uchádzač o zamestnanie. Na účely KOMPAS+ sa za kompetenčné kurzy považujú kurzy zamerané na rozvoj komunikačných, počítačových, manažérskych, sociálnych, podnikateľských a jazykových kompetencií. V rámci kompetenčných kurzov sa budú podporovať vybrané kľúčové kompetencie uplatniteľné vo vzťahu k trhu práce: komunikačné zručnosti (vrátane sociálnych kompetencií), osobnostný rozvoj (vrátane manažérskych a podnikateľských kompetencií), počítačové zručnosti a jazykové zručnosti. Kompetenčný kurz je možné absolvovať len na území Slovenskej republiky okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Nie je možné, aby uchádzač o zamestnanie požiadal o poskytnutie príspevkov súvisiacich s realizáciou kompetenčného kurzu, ak mu v priebehu predchádzajúcich 5 rokov úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad práce“) uhradil rovnaký kompetenčný kurz v zmysle § 54 ods. 1 písm. d), resp. § 43, resp. § 46 ods. 4, resp. § 46 ods. 7  zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom sa posudzuje obsah absolvovaného kurzu vo vzťahu ku kompetenčnému kurzu, o ktorý má uchádzač o zamestnanie v súčasnosti záujem.

Úrad práce podporuje prostredníctvom príspevkov súvisiacich s realizáciou kompetenčných kurzov kompetenčné kurzy realizované prezenčnou alebo kombinovanou formou, v ktorej prevláda prezenčná forma. V prípade kombinovanej formy je možné kompetenčný kurz akceptovať len vtedy, ak časť kompetenčného kurzu realizovaná prezenčnou formou tvorí viac ako 50 %.

Uchádzač o zamestnanie si zabezpečí kompetenčný kurz, ktorý vyhovuje jeho potrebám, zámeru uplatniť sa na trhu práce, resp. ktorý požaduje potenciálny zamestnávateľ. Pri určovaní obsahu, rozsahu kompetenčného kurzu a pri výbere poskytovateľa kompetenčného kurzu sa uchádzač o zamestnanie zaväzuje dodržiavať princípy hospodárnosti efektívnosti, účelnosti a účinnosti. Zároveň musí byť dodržaný princíp primeranosti (t. j. aby cena za vybraný kompetenčný kurz zodpovedala obvyklým cenám v danom čase a mieste) a zverejnené cenové limity (ODPORÚČANÉ MAXIMÁLNE CENOVÉ LIMITY).

Uchádzač o zamestnanie evidovaný na úrade práce si sám z verejne dostupných kompetenčných kurzov vyberie konkrétny kompetenčný kurz, o ktorý má záujem, a predloží úradu práce požiadavku na kompetenčný kurz (ďalej len „požiadavka“) na predpísanom formulári, vrátane príloh (POŽIADAVKA NA KOMPETENČNÝ KURZ).

Požiadavka má dve hlavné časti:

 • časť A, ktorú vyplní uchádzač o zamestnanie,
 • časť B, ktorú na žiadosť uchádzača o zamestnanie vyplní a potvrdí vybraný poskytovateľ kompetenčného kurzu.

Prílohou požiadavky sú dve vyhlásenia, z ktorých uchádzač o zamestnanie vyplní len jedno, v závislosti od toho, či pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú činnosť, alebo neprevádzkoval alebo nevykonával samostatnú zárobkovú činnosť.

Uchádzač o zamestnanie, ktorý má záujem o kompetenčný kurz, je povinný:

 1. predložiť na úrad práce kompletne vyplnenú požiadavku v dostatočnom časovom predstihu s ohľadom na predpokladaný začiatok kompetenčného kurzu tak, aby mal úrad práce časový priestor na jej administratívne spracovanie a posúdenie.
 2. nastúpiť na kompetenčný kurz v termíne predpokladaného začiatku kompetenčného kurzu, ktorý uviedol poskytovateľ kompetenčného kurzu v časti B požiadavky, resp. najneskôr do 15 kalendárnych dní od predpokladaného dátumu začiatku kompetenčného kurzu, v prípade, ak nebude možné zrealizovať kompetenčný kurz v predpokladanom termíne.

Ak úrad práce predloženú požiadavku schváli, uzatvorí s uchádzačom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevkov súvisiacich s realizáciou kompetenčného kurzu a vystaví KOMPAS+. KOMPAS+ je potvrdením, že úrad práce poskytne uchádzačovi o zamestnanie príspevok na kurzovné na kompetenčný kurz, ktorý zrealizuje poskytovateľ kompetenčného kurzu.

Za oprávnené výdavky súvisiace s realizáciou kompetenčného kurzu sa považujú:

 • príspevok na kurzovné,
 • príspevok na cestovné a stravné.

Úrad uhradí uchádzačovi o zamestnanie najviac 100 % nákladov na kompetenčný kurz, maximálne však len do výšky uvedenej v dohode a v KOMPAS+ a príspevok na cestovné a stravné maximálne vo výške uvedenej v dohode na základe predloženej žiadosti o úhradu príspevkov súvisiacich s realizáciou kompetenčného kurzu podanej do podateľne úradu práce alebo na oddelenie poradenstva a vzdelávania.

Základné informácie o možnostiach získania príspevkov súvisiacich s realizáciou kompetenčných kurzov pre uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úrade práce sú uvedené v propagačnom materiáli – letáku.

Podrobnejšie informácie o poskytovaní príspevkov súvisiacich s realizáciou kompetenčného kurzu je možné získať na každom úrade práce.