Najnovšie:

Rozpis a priebeh aktivít

Úvodné stretnutie – pracovný workshop

Hneď na začiatku celej aktivity sa stretneme s účastníkmi na pracovnom workshope, na ktorom sa podrobne oboznámia s cieľmi a metódami, pomocou ktorých aktivitu absolvujú. Workshop má výrazne motivačný charakter. Účastníci pochopia naplno význam kľúčových kompetencií ako dôležitej osobnej spôsobilostnej výbavy naprieč celým spektrom tématík. Zaškolíme ich do systému vzdelávania v online učebni a dohodneme organizačné riešenie osobných stretnutí.

Organizačná forma: osobné stretnutie

Andragogická diagnostika – testy a dotazníky

Testy a dotazníky pomáhajú identifikovať aktuálnu situáciu účastníkov, s ktorými chceme v programoch EDUTESTu pracovať na základe stanovených cieľov. Zväčša teda ide o úvodné a diagnostické aktivity – pracovné testy, dotazníky a pracovné hárky, zamerané na osobnú a kompetenčnú analýzu účastníkov – štartovacie body. Pre diagnostiku osobnostných vlastností alebo motívov a hodnôt používame pracovnú psychodiagnostiku americkej spoločnosti Hogan assessments, ku ktorej interpretácii máme medzinárodný certifikát. Používame tieto metodiky:

Organizačná forma: elektronické testy, osobné stretnutia – vyhodnotenia.
Podrobnejšie info v sekcii: >> 1. Andragogická diagnostika

Vzdelávanie – kompetenčné batérie

Progresívne aktivity – vzdelávacie multimediálne kurzy v online systéme, rozdelené a utriedené do šiestich kompetenčných batérií, v ktorých sa nachádzajú vzdelávacie aplikácie a situačné tréningy (otázky a odpovede):

  1. EDUTEST Osobnosť – Typológia, pracovný štýl, motivácia, EMI
  2. EDUTEST Komunikácia – Sociálne kompetencie, etiketa, vystupovanie,
  3. EDUTEST Sebariadenie – Manažment stresu, práce a voľného času
  4. EDUTEST IT Kompetencie – Komplexné digitálne zručnosti, vizuálna komunikácia
  5. EDUTEST Kariéra – Osobný branding, sebariadenie a celoživotné vzdelávanie
  6. EDUTEST Občianske vzdelávanie – Psychohygiena sociálnych sietí a osveta

Organizačná forma: osobné stretnutia, online konzultácie (videokonferencie),online učebňa (dištančné elearningové kurzy),
Podrobnejšie info v sekcii: >> 2. Vzdelávanie – kompetenčné batérie

Andragogické poradenstvo – individuálne alebo skupinové stretnutia s účastníkmi

Tieto aktivity pomôžu účastníkom lepšie pochopiť dôležitosť a efekty predchádzajúcich aktivít a spoločne tak rozvíjať kompetencie a plány smerom do budúcnosti – pôjde najmä o vytvorenie konceptuálnych rámcov každého účastníka, zostrojenie osobných rozvojových plánov, kariérne smerovanie, odbornú špecializáciu, odporúčania pre ďalší rozvoj a podobne.

Organizačná forma: osobné stretnutia (individuálne alebo skupinovo)
Podrobnejšie info v sekcii: >> 3. Andragogické poradenstvo

Výstupy / Certifikácia – dátové reporty, individuálne správy, certifikáty a plány

Výstupné správy pozostávajú z výsledkov jednotlivých aktivít, ktoré hodnotiteľ interpretuje a v písomnej forme odovzdá účastníkovi / zadávateľovi . Súčasťou výstupných správ môžu byť aj grafické reporty, výsledky hodnotenia, overovaní odborných kompetencií a podobne (ak ich absolvovaná aktivita podporuje). V prípade odborných kompetencií poskytujeme certifikáciu na základe oficiálnych štandardov overovania kvality a vzdelávania. Výstupy poskytujú vynikajúci doklad o prístupe účastníka k životu, k práci a kariére na jeho osobnej životnej ceste. Potvrdenie o celkovej kompetentnosti, odbornosti, proaktívnom prístupe a životnom spôsobe.

Organizačná forma: osobné stretnutia (individuálne alebo skupinovo)
Podrobnejšie info v sekcii: >> 4. Výstupy / Certifikácia